ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการ
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. บริหารจัดการงานด้านบริการหลังการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ 2. บริหารจัดการงาน และบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบของทางบริษัท 3. ตรวจเยี่ยมลูกค้าภาคสนาม เพื่อทราบผลความพึงพอใจของงานด้านบริการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการแผนกอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
แวดวงธุรกิจ Business
เนื้อหางาน • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา • จัดทำแผนธุรกิจ และนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย • ประมาณการงบประมาณของโครงการ • ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ • เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย • นำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการขายโมเดิร์นเทรด
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน 1. วางเเผนกลยุทธ์การขายสำหรับโมเดิร์นเทรด 2. บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เเละเพิ่มยอดขายตามเป้าให้กับบริษัท 3. ประเมินเเละวางเเผนกลยุทธ์ในการขายสำหรับโมเดิร์นเทรด 4. หาเเนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายโมเดิร์นเทรด 5. ดูแลเเละรับผิดชอบ PA 6. ทำการฝึกอบรมเเละให้ความรู้เเก่พนักงานขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 80,000 (THB)
อาชีพ Sales Manager or Sales Senior Manager-Japanese speaking
แวดวงธุรกิจ Trading
เนื้อหางาน - Handled sales performance and marketing activity to ensure achievement of sales target and company profit objectives  Develop and implement strategies, policies, plans and procedures to achieve the efficient, effective and profitable marketing of product and sales target - Coordinate and monitor sales planning including the analysis of market opportunities and competitors or activities -Develop, maintain, implement and monitor sales and marketing analysis to apply for business strategy plan and determine sale potential and inventory requirement and monitor the preference of customers -Handled to prepare sales forecasts, budgets, sales program and update the report as monthly basic - Analysis sales / profit & loss of potential product to determine costing and pricing strategies  Develop and maintain effective business relationship with the company principal clients - Monitor efficient service to customers and handle all customers complaints with good result oriented
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 100,000 - 150,000 (THB)
อาชีพ Area Sales Manager
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1. ดูแลและพัฒนาตัวเลขขายของรถยนต์แต่ละจังหวัดในภาค (8-10 ดีเลอร์) ต่อคน 1.1 ภาคเหนือ 1.2 กรุงเทพและปริมณฑล 1.3 ภาคใต้และภาคตะวันตก 1.4 ภาคกลางและภาคตะวันออก 1.5 ภาคอีสานทั้งหมด 2. สรรหาและเปิดผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ 3. ดูแลวงเงินและยอดสั่งซื้อต่อเดือนของดีลเลอร์และประสานโรงงานเพื่อส่งมอบรถยนต์ให้ผู้แทนจำหน่าย 4. เข้าตรวจเยี่ยมผู้แทนจำหน่ายให้มีตัวเลขและภาพลักษณ์ที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้แทนจำหน่าย พร้อมเขียนใบรายงานและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเชี่ยวชาญ 5. เข้าสำรวจพื้นที่/วิจัย/วิเคราะห์/สภาพตลาดรถยนต์รวมถึงวิเคราะห์คู่แข่งในแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขาย 6. ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อช่วยเหลือการทำกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละจังหวัดที่ดูแล
สถานที่ตั้ง นนทบุรี  
เงินเดือน 100,000 - 150,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้
แวดวงธุรกิจ Business
เนื้อหางาน 1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด ครบถ้วน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฎหมายของบริษัทอย่าง 2) จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุดและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจรจาตกลงกับลูกหนี้ โดยแผนดังกล่าวต้องสามารถนำมาปฏิบัติและเขียนเป็นเงื่อนไขในสัญญาได้ตามกฎหมาย 3) วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและนำเสนอแผนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4) ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงรายละเอียดและการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ 5) ดูแลทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) 6) จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในสำหรับความรู้เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ 6 เดือน 7) ดูแลการจัดทำรายงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นำเสนอต่อผู้บริหารรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่กำหนด 8) ประสานงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การออกหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ การดำเนินขั้นตอนยื่นเรื่องฟ้องร้อง บังคับจำนอง เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีของบริษัท รวมทั้งให้เกิดความเสียงหายต่อมูลหนี้และหลักประกันน้อยที่สุด
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการร้านอาหาร
แวดวงธุรกิจ Services
เนื้อหางาน 1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน 3. กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของพนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 5. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบิการรายอื่นๆ เป็นต้น 6. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 7. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ 8. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้าของแผนก Beverage และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น 10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 11. ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด 12. จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด 14. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
แวดวงธุรกิจ Management
เนื้อหางาน 1. งานบริหารงานผลงานและค่าตอบแทน ได้แก่ • ศึกษา วิเคราะห์จัดวางและพัฒนาระบบบริหารผลงาน พร้อมสื่อสาร ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ • กำหนดเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลจูงใจในการทำงาน • กำหนดแนวคิด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ • บริหารและควบคุมงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ • บริหารและควบคุมการเกี่ยวกับพนักงานกลุ่มอายุการทำงานนานงานให้เกียรติยกย่อง 3. งานพนักงานสัมพันธ์ • บริหารและควบคุมด้านการส่งเสริมุคุณภาพชีวิตพนักงานการยกย่องชมเชยพนักงาน งานกิจกรรมต่าง ๆ • จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คู่มือและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารบุคคล งานด้านวินัยและจรรยาบรรณพนักงาน • งานแก้ต่างคดีพิพาทด้านแรงงาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Area Sales Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. ดูแลและพัฒนาตัวเลขขายของรถยนต์แต่ละจังหวัดในภาค (8-10 ดีเลอร์) ต่อคน 1.1 ภาคเหนือ 1.2 กรุงเทพและปริมณฑล 1.3 ภาคใต้และภาคตะวันตก 1.4 ภาคกลางและภาคตะวันออก 1.5 ภาคอีสานทั้งหมด 2. สรรหาและเปิดผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ 3. ดูแลวงเงินและยอดสั่งซื้อต่อเดือนของดีลเลอร์และประสานโรงงานเพื่อส่งมอบรถยนต์ให้ผู้แทนจำหน่าย 4. เข้าตรวจเยี่ยมผู้แทนจำหน่ายให้มีตัวเลขและภาพลักษณ์ที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้แทนจำหน่าย พร้อมเขียนใบรายงานและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเชี่ยวชาญ 5. เข้าสำรวจพื้นที่/วิจัย/วิเคราะห์/สภาพตลาดรถยนต์รวมถึงวิเคราะห์คู่แข่งในแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขาย 6. ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อช่วยเหลือการทำกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละจังหวัดที่ดูแล
สถานที่ตั้ง นนทบุรี  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ New Media
แวดวงธุรกิจ Agriculture
เนื้อหางาน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของบริษัท 2. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสังคมผ่านสื่อต่างๆภายในองค์กร 3. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบต่างๆแก่สื่อมวลชน (ข่าวบทความฯลฯ) 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ Knowledge Management (KM) ของบริษัท 5. จัดเตรียมงานแถลงข่าวกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนรูปแบบต่างๆร่างคำกล่าวผู้บริหารประวัติผู้บริหารต้อนรับผู้บริหารและสื่อมวลชน 6. จัดระบบข้อมูลและภาพถ่ายและประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 7. ผลิต/จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทกิจกรรมและการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัทให้แก่นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอก 9. นำสื่อมวลชนและกลุ่มผู้นำทางความคิดชมกิจการโครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆขององค์กร 10. ร่วมจัดทำกิจกรรม CSR ต่างๆของบริษัท
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant general affair manager
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Procurement Staff
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accountant
เงินเดือน Open to negotiate (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Finance and Accounting Manager
เงินเดือน 52,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Finance and Accounting staff
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร