LANGUAGE

ภาษา

LOGO

HR MANAGEMENT
SYSTEM
CONSULTATION

พาโซนาจัดการอบรมเกี่ยวกับวิธีการประเมิน
และให้การสนับสนุนหลังระบบเริ่มใช้งาน

ในบางครั้งระดับบริหารอาจไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ หรือ อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ พาโซนาไม่เพียงแต่ออกแบบระบบประเมินเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้ท่านสามารถนำระบบไปใช้งานได้จริงผ่านการสนับสนุนต่างๆ
อาทิ การทำเวิร์คชอป

slash

EVALUATION SYSTEM

slash

การตั้งค่าระบบการประเมินอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร หากกำหนดเกณฑ์การประเมินอย่างถูกต้องก็จะสามารถเข้าใจแนวโน้มต่าง ๆ ขององค์กร
ที่นำไปสู่ความสำเร็จ พาโซนาจะช่วยตั้งเกณฑ์การประเมินอย่างถูกต้อง เหมาะสม และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังการนำเกณฑ์การประเมินไปปรับใช้

01

การประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

ระหว่างยืนยันวิสัยทัศน์และสมรรถนะหลักของบริษัท เราจะประเมินการกำหนดทิศทางของระบบประเมินผลพนักงานเพื่อพัฒนาแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

next

02

การสัมภาษณ์เนื้อหางานของพนักงาน

ที่ปรึกษาของพาโซนาจะสัมภาษณ์พนักงานเพื่อรับทราบเนื้อหางานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งภายในบริษัทของท่าน

next

03

การวิเคราะห์ KPI
และเนื้อหางาน

วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบที่แท้จริงเพื่อระบุเป้าหมายและสมรรถภาพที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

next

04

การนำเสนอ
แผนการประเมินผล

นำเสนอแผนการประเมินบุคลากรต่อทีมผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
พาโซนาจะจัดการประชุมเป็นครั้งคราวเพื่ออัปเดตความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการ

next

05

การปรับเปลี่ยนระบบประเมิน

ปรับรูปแบบการประเมินตามข้อเสนอแนะของบริษัท
เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว

next

06

การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประเมิน

ให้ความรู้กับระดับผู้จัดการเกี่ยวกับวิธีการแบบประเมินรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผล อาทิ ติดตามผลของการใช้ระบบการประเมินและช่วยปรับแก้ระบบประเมินเป็นเวลา 1 ปี

slash

SALARY SYSTEM

slash

บริการนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบหรือปรับโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์กรได้เมื่อเทียบกับตลาดแรงงาน กระบวนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนใหม่ทำได้โดยการให้ลำดับตำแหน่งงาน
การสำรวจเงินเดือน และการให้คะแนนความสำคัญของงาน โครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กรต่างๆในการสรรหา
รักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างยั่งยืน กระบวนการทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยที่ปรึกษามืออาชีพ และทีมงานที่ความรู้ความสามารถ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งการให้คุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ

โครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้ ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจำเป็นต้องจ่ายเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงอัตราเงินเดือนที่มีในตลาดและโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับองค์กร นอกจากนี้โครงสร้างเงินเดือนที่ได้รับการพิจารณาอย่างดี
จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาผู้มีความสามารถไว้ได้ เนื่องจากมีเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในการขึ้นเงินเดือนเพื่อรักษาผู้ที่มีความสามารถไว้ภายในองค์กร
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญและละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพและรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการปรับใช้โครงสร้างเงินเดือนใหม่

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?