LANGUAGE

ภาษา

LOGO

PASONA
ENGAGEMENT

คำถามที่ใช้ใน Pasona Engagement นั้นจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและมีประโยชน์
ในการพัฒนาระบบบริหาร การวัดผลทรัพยากรบุคคล การบริหารทีม และความก้าวหน้าของพนักงาน

Pasona Engagement พัฒนาโดย Pasona Group โดยร่วมวิจัยกับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโฮเซ เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม
และฐานข้อมูลแบบสำรวจ ซึ่งเปิดให้บริการในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2012

สำหรับข้อคำถามของ Pasona Engagement ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยองค์กร ได้ปรับแก้ไขข้อคำถามให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ และข้อคำถามจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ (benchmark) กับผลแบบสอบถามจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ
เพื่อหาจุดที่เป็นปัญหาขององค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?