LANGUAGE

ภาษา

LOGO

360 EVALUATION

การประเมิน 360 องศา เป็นระบบการประเมินพนักงาน
ในหลากหลายด้าน โดยมีผู้ประเมินจากบุคคลหลายกลุ่ม หลากหลายตำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ระบบการประเมินนี้เป็นระบบที่ช่วยลดอคติของผู้ประเมิน และทำให้การประเมินมีความยุติธรรมมากขึ้น ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
เพื่อสร้างแผนพัฒนาบุคลากรที่ดึงศักยภาพและพัฒนาผลการปฏิบัติงานแต่ละคนได้

ที่พาโซนา เรามีที่ปรึกษามากประสบการณ์ที่สามารถออกแบบคำถามในการประเมินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษา
และจัดทำ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพนักงานแต่ละท่านเกี่ยวกับระบบการประเมินนี้

slash

 360° EVALUATION
SYSTEM

slash

การบริหารผลการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อกำหนดเป้าหมายและกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วยการฝึกอบรม, พัฒนา และการประเมินผล

Pasona 360 Assessment เป็นแบบประเมินโดยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลผ่านการประเมินจากหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ขาย และตนเอง องค์กรสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของพนักงาน ท่านสามารถปรับแต่ง Pasona 360 Assessment ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ระบบนี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์อันเกิดจากอคติของผู้ประเมิน และทัศนคติที่ไม่เป็นกลางได้ นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในการนำระบบนี้ไปใช้กับองค์กรจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับทุกตำแหน่ง และต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
เพื่อให้สามารถนำระบบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

05
Identify Development Opportunities

ระบุโอกาสในการพัฒนา

การให้ความสำคัญกับจุดแข็ง และการตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ต้องพัฒนา ทำให้ผู้นำสามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04
Identify the Talents

ค้นหาพนักงานที่มีความสามารถ

การประเมิน 360 จะให้คะแนนความสามารถที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมรวมถึงค่านิยมขององค์กรได้

03
Enhance Employees' Self-Awareness

เพิ่มความตระหนักในตนเองของพนักงาน

พนักงานสามารถเปรียบเทียบการให้คะแนนตนเองกับการให้คะแนนโดยกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เพื่อระบุ “จุดบอด” ที่อาจเกิดขึ้นและตระหนักรู้ถึงจุดที่ตนเองต้องพัฒนา

02
Lower turnover rate

ลดการลาออกของพนักงาน

จากผลการวิจัยพบว่าผู้จัดการที่ได้รับผลการประเมินเชิงบวกจากแบบประเมิน 360 องศา มีการลาออกของพนักงานต่ำ และมีคุณภาพการบริการที่สูงขึ้นในทีม

01
Creating an Open-minded Organizational Culture

สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง
ในการรับฟังความเห็น

พนักงานมีโอกาสแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน
ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกันว่าข้อดีและข้อควรปรับปรุงของแต่ละคนคืออะไร

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?