LANGUAGE

ภาษา

PRIVACY POLICY

1. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัท จัดหางาน พาโซนา (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามกฎหมายกำหนด (ต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรียกว่า “ท่าน”) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ภายใต้ฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทอาจทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนาและข้อมูลสุขภาพโดยบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรา 26 ของพ.ร.บ.

- ชื่อ นามสกุล
- รูปถ่าย
- ที่อยู่
- ช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว, ที่อยู่อีเมลล์, ไอดีไลน์)
- วันเกิด, อายุ
- เพศ
- สัญชาติ
- ส่วนสูง น้ำหนัก
- หมู่เลือด
- ประวัติการรักษาพยาบาล
- ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
- สถานภาพการสมรส
- บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
- กิจกรรมยามว่าง
- ข้อมูลเกี่ยวกับการทหาร
- ประวัติอาชญากรรม
- เงินเดือนที่ต้องการ
- ประวัติการศึกษา (รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษา)
- ประวัติการทำงาน (ชื่อบริษัท, ระยะเวลาการทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, บุคคลอ้างอิง, หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง, การประเมินการทำงาน, เงินเดือน)
- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และหมายเลขประกันสังคม
- สำเนาใบจ่ายเงินเดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วันที่ออกบัตร, วันที่บัตรหมดอายุ, ศาสนา [หากมี], ข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน)
- สำเนาหนังสือเดินทาง (หมายเลขหนังสือเดินทาง, วันที่ออกหนังสือเดินทาง, วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ, ข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบนหนังสือเดินทาง)
- สำเนาใบอนุญาตทำงาน (หมายเลขใบอนุญาตทำงาน, วันที่ออกใบอนุญาตทำงาน, วันที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ, ข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบนใบอนุญาตทำงาน)
- สำเนาใบขับขี่ (หมายเลขใบขับขี่, ประเภทใบขับขี่, วันที่ออกใบขับขี่, วันที่ใบขับขี่หมดอายุ, ข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบนใบขับขี่)
- สำเนาใบอนุญาตอื่นๆ (หมายเลขใบอนุญาต, ประเภทใบอนุญาต, วันที่ออกใบอนุญาต, วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ, ข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบนใบอนุญาต)

บริษัทอาจทำการเก็บข้อมูลประเภทคุกกี้ ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลผู้อ้างอิง หรือที่อยู่ไอพี จากเครื่องมือที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท

3. วัตถุประสงค์

บริษัทรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

・ ข้อมูลการติดต่อ
・ การปฏิบัติตามข้อตกลง
・ การบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงาน
・ การจ่ายเงินชดเชย และเงินเดือน
・ ประกันสังคม ภาษี และกระบวนการอื่น ๆ
・ การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
・ การยื่นและรายงานต่อส่วนราชการ
・ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
・ การเบิกค่าใช้จ่าย
・ การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยง
・ การดูแลสุขภาพ
・ การควบคุมการเข้าถึงสำนักงานและอาคาร
・ การรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย
・ การสรรหาพนักงานใหม่
・ ความปลอดภัย
・ การดำเนินการหรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย
・ ดำเนินการตามขั้นตอนและการสื่อสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
・ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
・ การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทติดตาม เช่น ใช้สำหรับการจัดการภายใน

4. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้


- เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัทตามมาตรา 24(3) ของพ.ร.บ.
- เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าว มีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรา 24(5) ของพ.ร.บ.
- เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทตามมาตรา 24(6) ของพ.ร.บ.
- เมื่อบริษัทจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 19 และ 26 ของพ.ร.บ.


4.2 ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ทุกเมื่อผ่านช่องทางการติดต่อที่จัดหาให้โดยบริษัท อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายก่อนการเพิกถอนความยินยอม

5. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามดังต่อไปนี้
- บริษัทในเครือ บริษัทจัดหางาน

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือ ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

บริษัทขอชี้แจงว่าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะทำได้เมื่อเป็นกรณีจำเป็นเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็น บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ

7. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 บริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้โดยปฏิบัติตามพ.ร.บ.และวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น บริษัทจะทำการชี้แจงและขอความยินยอมจากท่านเมื่อมีความจำเป็นตามพ.ร.บ.กำหนด

- บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน
- เว็บไซต์จัดหางาน
- บริษัทในเครือกิจการ
- หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่บริษัทอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


7.2 บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ประเทศดังกล่าวนั้นคือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และประเทศอื่นๆ

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บริษัทจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัทผู้รับตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมรวมถึงจัดให้มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ หรือสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เว้นแต่ประเทศผู้รับจะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในกรณีนั้นบริษัทจะใช้ข้อยกเว้นตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง เช่น การขอความยินยอม หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อเป็นฐานทางกฏหมาย หากท่านต้องการทราบถึงมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- สิทธิขอรับสำเนาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- สิทธิในการขอแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการปฏิเสธการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิในการปฏิเสธการถูกประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อสอบถามตามช่องทางติดต่อทางช่องทางที่ระบุด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

9. การแก้ไขนโยบาย

บริษัทอาจมีการแก้ไขนโยบายฉบับนี้ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะชี้แจงแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ ทางอีเมลล์หากมีความจำเป็น เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

10. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้


บริษัท (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัท จัดหางาน พาโซนา (ไทยแลนด์) จำกัด
[ที่อยู่] เลขที่ 98 ชั้น 26 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย
[อีเมลล์]
[หมายเลขโทรศัพท์] +662-108-1250

[การขอความยินยอมสำหรับเก็บและใช้ข้อมูล]

เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) บริษัท จัดหางาน พาโซนา (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ใคร่ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อพ.ร.บ.กำหนดให้บริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน เพื่อเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แนบมากับหนังสือให้ความยินยอมฉบับน

ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะชี้แจงท่านถึงวัตถุประสงค์ที่ได้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทโดยติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดทราบว่า หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

[การให้ความยินยอมสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล]

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ ใช้ เปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างชัดเจนแล้ว จึงได้ลงนามเพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แนบมานี้

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา และประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่บริษัทในเครือกิจการที่ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียตนาม อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และ/หรือ ประเทศอื่นๆ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเพื่อการจัดการภายในของบริษัท และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวข้าพเจ้ารับทราบว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ดำเนินการในประเทศต่างๆข้างต้นนั้นอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามพ.ร.บ.กำหนด

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?