ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรขายงานโครงการ
แวดวงธุรกิจ Engineering
เนื้อหางาน • หาลูกค้าใหม่ในงานขายโครงการระบบดับเพลิงของบริษัท • ติดตามการเสนอราคา, รายงานผลต่อผู้บริหาร • รับผิดชอบงานขายอื่นๆ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ นักวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ พร้อมกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์แนวทางพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานบัญชี-การเงินของกลุ่มบริษัท 2. ร่วมศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงินในปัจจุบัน และวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาตามหลักการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) นำเสนอและจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของกลุ่มบริษัท 3. วิเคราะห์และจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารและการปฏิบัติงาน พร้อมกับนำเสนอเพื่อกำหนดเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท เช่น การจัดเก็บค่าใช้เครื่องหมายการค้า ค่าบริหารจัดการและค่าบริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 4. จัดทำ/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานบัญชี-การเงิน ของกลุ่มบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 5. อบรมหรือให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในสายงาน 6. ช่วยประสานงานกับสำนักงานสารสนเทศและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงิน สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ JAVA Developer
แวดวงธุรกิจ IT
เนื้อหางาน พัฒนาโปรแกรมตามที่ลูกค้าต้องการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรอาวุโส
แวดวงธุรกิจ Engineering
เนื้อหางาน • จัดทำเอกสารแผนการติดตั้ง และเตรียมของให้ทีมติดตั้งไปทำงาน • นำทีมติดตั้งเข้าทำงานที่ไซต์งานลูกค้า พร้อมควบคุมและดูแลทีมติดตั้งให้ทำงานแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด • เข้าหัวสายแลนและทดสอบสายแลนด้วยเครื่องเทส Fluke • เข้าหัวไฟเบอร์ด้วยวิธ๊ฝนหัวและวิธีสไปลซ์ พร้อมเทสไฟเบอร์ด้วยเครื่อง Power Meter และเครื่อง OTDR • แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและทีมติดตั้งทางโทรศัพท์ • จัดทำเอกสารประกอบการทำงานและเอกสารจบงาน เพื่อส่งมอบงาน • ทำงานโครงการได้พร้อมกันอย่างน้อย 2 โครงการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ ผู้ตรวจขสอบสาขา-Data Analysis & Continuous Audit
แวดวงธุรกิจ Bank
เนื้อหางาน - จัดทำหนังสือนำส่งตัวผู้ตรวจสอบ ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนออกตรวจและจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง - เข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูลสามารถพัฒนา และใช้ Program IDEA หรือ Program ต่างๆ ในการดึงข้อมูลจากระบบต่างๆของธนาคาร เช่น RB Front , ATM , Easy Netetc. เชื่อมความสัมพันธ์ของระบบต่างๆตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ที่ไม่สับซ้อนได้ และออกรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ - วิเคราะห์Data หาบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติบัญชีเชื่อมโยงต่างๆในเบื้องต้นได้ - ตรวจสอบภาคสนาม(fieldwork) - จัดทำรายงานการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบ(findings) พร้อมเข้าร่วมกับผู้จัดการทีมสรุปประเด็นที่ตรวจพบกับผู้ได้รับการตรวจและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข - รวบรวมข้อมูลหลักฐาน จัดทำกระดาษทำการ (workingpaper) - จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทุกเดือน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย(เช่นเป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานสาขา, รวมรวบประเด็นข้อสังเกตต่างๆ, Whsitle Blower เป็นต้น)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรไฟฟ้า
แวดวงธุรกิจ electricity
เนื้อหางาน • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดูแลบริการหลังการขาย • ฝึกอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร • สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับทีมขายและทีมบริการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้าช่างอาคาร
แวดวงธุรกิจ Construction
เนื้อหางาน 1. งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร 2. ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล 3. ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ ช่างเทคนิคไฟฟ้า
แวดวงธุรกิจ Technician
เนื้อหางาน • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ข้อกำหนด เวลา และสัญญา • ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ As-Built Drawing • แนะนำการป้องกัน การแก้ไข ปัญหา อุปสรรคทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง • ปฏิบัติงานที่ตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการ • รายงานผลงานก่อสร้าง/ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานพร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง
แวดวงธุรกิจ Technology
เนื้อหางาน ๑. ปฏิบัติการควบคุม ดูแล ระบบปรับอากาศ และระบบปั้มน้ำ ๒. ปรับปรุงและพัฒนางาน ระบบปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ช่างอิเล็คทรอนิกส์
แวดวงธุรกิจ Audio and Visual Equipment
เนื้อหางาน • บริการซ่อมสินค้าหลังการขาย • บริหารจำนวนอะไหล่ให้เพียงพอ • บริการงานติดตั้งนอกสถานที่ • มีความรู้ด้านช่างเกี่ยวกับอุปการณ์อิเลคทรอนิกส์ • ตรวจสอบและซ่อมผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในประกัน • ดูแล ระบบและจำนวนอะไหล่สำหรับงานซ่อม • ติดตั้ง และดูแลงานนอกสถานที่ของบริษัท
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร