Close
Skip to content

HR System

Performance Management

Design Evaluation System (KPI)

การประเมินผล
ทักษะต่างๆที่ใช้ในแบบประเมินความสามารถของบุคลากรพนักงาน หรือที่เรียกว่า KPI นั้นอาจมีประสิทธิภาพไม่มากพอ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินนี้เพื่อให้สามารถใช้กับทุกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประเมินอาจมีอคติต่อตัวพนักงาน ทำให้ผลการประเมินเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้

การประเมิน
ผู้จัดการไม่เข้าใจบทบาทในการเป็นผู้ประเมินและความสำคัญของการประเมินพนักงานอย่างถ่องแท้ ทำให้ผู้ประเมินไม่สามารถประเมินความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 1: การประชุมคณะผู้บริหาร

 • ระบุและชี้แจงทิศทางที่ชัดเจนของบริษัท (แผนระยะสั้นและระยะยาว)
 • เพื่อยืนยันความสามารถที่เป็นจุดแข็งของบริษัท วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
 • เพื่อสรุปแผนโครงการและแนวทางในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2: เวิร์คช็อป และการสัมภาษณ์

 • เพื่อทำความเข้าใจ และยืนยันบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบทบาท
 • เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างแต่ละตำแหน่งงาน
 • เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งและแผนกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ KPI และเนื้องาน

 • วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบที่แท้จริงเพื่อระบุ KPI และทักษะที่เหมาะสม
 • ระบุอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง KPI และทักษะที่เหมาะสม
 • เสนอระบบการประเมินผลที่ช่วยให้บริษัทสามารถค้นหาผู้ที่มีความสามารถภายในองค์กรได้

ขั้นตอนที่ 4: การประเมินผลโครงการ

 • นำเสนอแผนการประเมินบุคลากรต่อทีมผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
 • Pasona จะจัดประชุมเป็นครั้งคราวเพื่ออัปเดตความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 5: การปรับโครงร่าง

 • ปรับรูปแบบการประเมินตามคำเสนอแนะของบริษัท
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการที่เสนอไปเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใน
  ระยะยาว

ขั้นตอนที่ 6: การฝึกอบรมและให้ความรู้

 • ให้ความรู้กับผู้จัดการเกี่ยวกับวิธีการแบบประเมินใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
Pasona-Performance-management-3

Pasona 360 Assessment

การบริหารผลการดำเนินงานต้องมีการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อกำหนดเป้าหมายและกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและการประเมินผล

Pasona 360 Assessment เป็นระบบการประเมินด้วยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลผ่านการประเมินจากหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ขาย และตนเอง องค์กรสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของพนักงาน ท่านสามารถปรับแต่ง Pasona 360 Assessment ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ระบบนี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์อันเกิดจากอคติของผู้ประเมิน และทัศนคติที่ไม่เป็นกลางได้ นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการนำระบบนี้ไปใช้กับองค์กรจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับทุกตำแหน่ง และต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถนำระบบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์

1: สร้างวัฒนธรรมแห่งการเปิดใจ
พนักงานมีโอกาสได้แสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน และรับฟังว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีและสามารถปรับปรุงด้านใดได้บ้าง

2: เพิ่มความตระหนักในตนเองของพนักงาน
พนักงานสามารถเปรียบเทียบการให้คะแนนตนเองกับการให้คะแนนของกลุ่มเพื่อระบุ “จุดบอด” ที่อาจเกิดขึ้นหรือตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ต้องพัฒนา

3: ระบุโอกาสในการพัฒนา
ด้วยการจับจุดแข็งและการตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ต้องพัฒนา ทำให้ผู้นำสามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4: ลดการลาออกของพนักงาน
Church (2000) พบว่าผู้จัดการที่ได้รับผลการประเมินเชิงบวกจากแบบประเมิน 360 องศา มีการลาออกของพนักงานต่ำ และมีคุณภาพการบริการที่สูงขึ้นในทีม

5: ค้นหาพนักงานที่มีความสามารถ
การประเมิน 360 จะให้คะแนนความสามารถที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมรวมถึงค่านิยมขององค์กรได้

Pasona-web-image-11

Salary Structure

บริการนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบหรือปรับโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์กรได้เมื่อเทียบกับตลาดแรงงาน กระบวนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนใหม่ทำได้โดยการให้ลำดับตำแหน่งงาน การสำรวจเงินเดือน และการให้คะแนนความสำคัญของงาน โครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กรต่างๆในการสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างยั่งยืน กระบวนการทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยที่ปรึกษามืออาชีพ และทีมงานที่ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งการให้คุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ

โครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจำเป็นต้องจ่ายเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงอัตราเงินเดือนที่มีในตลาดและโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับองค์กร นอกจากนี้โครงสร้างเงินเดือนที่ได้รับการพิจารณาอย่างดี จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาผู้มีความสามารถไว้ได้ เนื่องจากมีเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในการขึ้นเงินเดือนเพื่อรักษาผู้ที่มีความสามารถไว้ภายในองค์กร กระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญและละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพและรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการปรับใช้โครงสร้างเงินเดือนใหม่

Pasona-web-image-4

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.

HR System

Performance Management

Design Evaluation System (KPI)

การประเมินผล
ทักษะต่างๆที่ใช้ในแบบประเมินความสามารถของบุคลากรพนักงาน หรือที่เรียกว่า KPI นั้นอาจมีประสิทธิภาพไม่มากพอ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินนี้เพื่อให้สามารถใช้กับทุกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประเมินอาจมีอคติต่อตัวพนักงาน ทำให้ผลการประเมินเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้

การประเมิน
ผู้จัดการไม่เข้าใจบทบาทในการเป็นผู้ประเมินและความสำคัญของการประเมินพนักงานอย่างถ่องแท้ ทำให้ผู้ประเมินไม่สามารถประเมินความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 1: การประชุมผู้คณะบริหาร

 • ระบุและชี้แจงทิศทางที่ชัดเจนของบริษัท (แผนระยะสั้นและระยะยาว)
 • เพื่อยืนยันความสามารถที่เป็นจุดแข็งของบริษัท วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
 • เพื่อสรุปแผนโครงการและแนวทางในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2: เวิร์คช็อป และการสัมภาษณ์

 • เพื่อทำความเข้าใจ และยืนยันบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบทบาท
 • เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างแต่ละตำแหน่งงาน
 • เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งและแผนกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ KPI และเนื้องาน

 • วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบที่แท้จริงเพื่อระบุ KPI และทักษะที่เหมาะสม
 • ระบุอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง KPI และทักษะที่เหมาะสม
 • เสนอระบบการประเมินผลที่ช่วยให้บริษัทสามารถค้นหาผู้ที่มีความสามารถภายในองค์กรได้

ขั้นตอนที่ 4: การประเมินผลโครงการ

 • นำเสนอแผนการประเมินบุคลากรต่อทีมผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
 • Pasona จะจัดประชุมเป็นครั้งคราวเพื่ออัปเดตความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 5: การปรับโครงร่าง

 • ปรับรูปแบบการประเมินตามคำเสนอแนะของบริษัท
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการที่เสนอไปเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 6: การฝึกอบรมและให้ความรู้

 • ให้ความรู้กับผู้จัดการเกี่ยวกับวิธีการแบบประเมินใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
Pasona-Performance-management-3

Pasona 360 Assessment

การบริหารผลการดำเนินงานต้องมีการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อกำหนดเป้าหมายและกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและการประเมินผล

Pasona 360 Assessment เป็นระบบการประเมินด้วยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลผ่านการประเมินจากหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ขาย และตนเอง องค์กรสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของพนักงาน ท่านสามารถปรับแต่ง Pasona 360 Assessment ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ระบบนี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์อันเกิดจากอคติของผู้ประเมิน และทัศนคติที่ไม่เป็นกลางได้ นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการนำระบบนี้ไปใช้กับองค์กรจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับทุกตำแหน่ง และต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถนำระบบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์

1: สร้างวัฒนธรรมแห่งการเปิดใจ

  พนักงานมีโอกาสได้แสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน และรับฟังว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีและสามารถปรับปรุงด้านใดได้บ้าง

2: เพิ่มความตระหนักในตนเองของพนักงาน

  พนักงานสามารถเปรียบเทียบการให้คะแนนตนเองกับการให้คะแนนของกลุ่มเพื่อระบุ “จุดบอด” ที่อาจเกิดขึ้นหรือตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ต้องพัฒนา

3: ระบุโอกาสในการพัฒนา

  ด้วยการจับจุดแข็งและการตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ต้องพัฒนา ทำให้ผู้นำสามารถวางแผนการพัฒนาบุุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4: ลดการลาออกของพนักงาน

  Church (2000) พบว่าผู้จัดการที่ได้รับผลการประเมินเชิงบวกจากแบบประเมิน 360 องศา มีการลาออกของพนักงานต่ำ และมีคุณภาพการบริการที่สูงขึ้นในทีม

5: ค้นหาพนักงานที่มีความสามารถ

  การประเมิน 360 จะให้คะแนนความสามารถที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมรวมถึงค่านิยมขององค์กรได้

6: มีมุมมองกว้างขึ้นในการบริหารพนักงาน

  ด้วยการรวบรวมข้อเสนอแนะจากหลายความคิดเห็นในการประเมิน 360 จะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของแต่ละบุคคล และความสามารถในการทำงาน
Pasona-web-image-11

Salary Structure

บริการนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบหรือปรับโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์กรได้เมื่อเทียบกับตลาดแรงงาน กระบวนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนใหม่ทำได้โดยการให้ลำดับตำแหน่งงาน การสำรวจเงินเดือน และการให้คะแนนความสำคัญของงาน โครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กรต่างๆในการสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างยั่งยืน กระบวนการทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยที่ปรึกษามืออาชีพ และทีมงานที่ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งการให้คุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ

โครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจำเป็นต้องจ่ายเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงอัตราเงินเดือนที่มีในตลาดและโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับองค์กร นอกจากนี้โครงสร้างเงินเดือนที่ได้รับการพิจารณาอย่างดี จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาผู้มีความสามารถไว้ได้ เนื่องจากมีเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในการขึ้นเงินเดือนเพื่อรักษาผู้ที่มีความสามารถไว้ภายในองค์กร กระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญและละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพและรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการปรับใช้โครงสร้างเงินเดือนใหม่

Pasona-web-image-4

สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการของเรา

Pasona-Logo

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.