ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Construction Supervisor
แวดวงธุรกิจ Construction
เนื้อหางาน วางแผนงบประมาณ / ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขา ควบคุมและประสานงานโครงการในการเปิด-ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด วางแผนและจัดทำการประมูลราคางานก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์ / ป้าย ที่จะใช้ในการเปิด และ ปรับปรุงสาขา / ซ่อมบำรุง วางแผน และ ควบคุมงานซ่อมบำรุงสาขา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน • ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Route Supervisor
แวดวงธุรกิจ Food Products
เนื้อหางาน • บริหารจัดการการพัฒนาธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ โดยการบริหารผ่านพนักงานขาย (Credit Sales Representative) โดยเน้นที่ดูแลกิจกรรมในตลาด โอกาสในตลาด การพัฒนาสายขาย การเพิ่มร้านค้าใหม่ • จัดเตรียม SMART objectives และสื่อสารเป้าหมายนั้นให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างถูกต้องตามสัดส่วนและโอกาสในตลาด และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในเขตรับผิดชอบ • จัดเตรียม และวิเคราะห์สายการขายให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและรับผิดชอบการติดตั้งตู้เย็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • ดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิผลของระบบการทำงาน รักษามาตราฐานการจัดเรียงสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการสื่อสารแผนงาน โปรโมชั่นและราคา เพื่อให้พนักงานขายสมารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน/ไตรมาส • ร่วมปฏิบัติงานในตลาดกับพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในตลาด พร้อมทั้งสอน พัฒนา แนะนำแนวทางและเพิ่มศักยภาพของพนักงานขาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้างาน
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแล การผลิตของพนักงานในไลน์ผลิต • ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต • แก้ไขปัญที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเพื่อให้งานราบรื่น
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการพัฒนาสินเชื่อ
แวดวงธุรกิจ Banking
เนื้อหางาน • ดูแล ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีให้มีคุณภาพสินเชื่อที่ดี
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. บริหารงานตามนโยบายของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดการและบริหารงานฝ่ายสำนักงาน ด้านงานบริการลูกค้าและงานแผนกขนส่ง 3. ประสานงานกับ CS 4. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่ง
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน - ตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผล ตรวจสอบรายงาน งานในฝ่ายบริการทั้งหมด พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา - รายงานปัญหา เหตุการณ์ และแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ - อนุมัติการดำเนินงานที่อยู่ในดุลพินิจตามหลักการและเหตุผลที่พึงกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Logistics Development Division Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน ** ABLE TO work up countre [AEC] Manage export shipments from multi vendors in Asia/Thailand origin to global market for specific coalitions both operation and shipping documents verification aligned with requirements. Coordinatie between customers and factory to meet customers’ requirement and lead-time Ensured that all export shipments conform legal proceeding in accordance to the Thai customs law acts and other government regulations. Determine and ensure the best carriers that provide the most reliable and economical delivery services (both air and ocean freight)
สถานที่ตั้ง ปทุมธานี  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการส่วนผลิต
แวดวงธุรกิจ Industry Comapny
เนื้อหางาน 1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมการผลิต 3. บริหารความปลอดภัย 4. การจัดการทั่วไป - ระบบคุณภาพ, บริหารบุคลากร, การจัดทำงบประมาณ
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales junior (Chinese speaking)
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Assistant (New grad only)
เงินเดือน 18,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Interpreter(Japanese and English)
เงินเดือน 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Project Engineer
เงินเดือน 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Junior and Senior software developers (C# and Ios)
เงินเดือน 30,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร