ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการพัฒนาสินเชื่อ
แวดวงธุรกิจ Banking
เนื้อหางาน • ดูแล ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีให้มีคุณภาพสินเชื่อที่ดี
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. บริหารงานตามนโยบายของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดการและบริหารงานฝ่ายสำนักงาน ด้านงานบริการลูกค้าและงานแผนกขนส่ง 3. ประสานงานกับ CS 4. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่ง
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน - ตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผล ตรวจสอบรายงาน งานในฝ่ายบริการทั้งหมด พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา - รายงานปัญหา เหตุการณ์ และแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ - อนุมัติการดำเนินงานที่อยู่ในดุลพินิจตามหลักการและเหตุผลที่พึงกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Logistics Development Division Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน ** ABLE TO work up countre [AEC] Manage export shipments from multi vendors in Asia/Thailand origin to global market for specific coalitions both operation and shipping documents verification aligned with requirements. Coordinatie between customers and factory to meet customers’ requirement and lead-time Ensured that all export shipments conform legal proceeding in accordance to the Thai customs law acts and other government regulations. Determine and ensure the best carriers that provide the most reliable and economical delivery services (both air and ocean freight)
สถานที่ตั้ง ปทุมธานี  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการส่วนผลิต
แวดวงธุรกิจ Industry Comapny
เนื้อหางาน 1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมการผลิต 3. บริหารความปลอดภัย 4. การจัดการทั่วไป - ระบบคุณภาพ, บริหารบุคลากร, การจัดทำงบประมาณ
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 75,000 - 950,000 (THB)
อาชีพ Procurement Manager (Japanese Speaking) - PMT
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน - To explore and manage customer's inquiry on product and service - To manage information to supplier and get their quotation - To Manage the price cost and profit - To Manange smooth operation of procurement transaction - To manage customer complaints and maintain customer satisfaction - To manage the risk of business and report to management - To analyze a monthly report of sales, expenses and profit and provide counter measure of improvement
สถานที่ตั้ง ปทุมธานี  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการบริหารลูกค้าโมเดิร์นเทรด
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน • ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกประเภท (Hypermarket, Super และ Convenience Store) • เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทร้านค้าย่อยฯพร้อมกำหนด KPIs เพื่อวัดผลที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี, รายไตรมาสและเดือน • ติดตาม/ดูแล/กำกับการปฏิบัติงานของ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารลูกค้าโมเดิร์นเทรด (KAA) ในแต่ละกลุ่มและทีมทั้งในส่วนของรายได้ (ยอดขาย) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยให้ลักษณะการปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ • ร่วมแก้ไขปัญหา (ถ้ามี), ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในระหว่างช่วงรอบเวลาทำงานเพื่อสร้างผลของงานให้บรรลุตามแผนงาน • ให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, ผลงานเชิงรูปธรรม) แก่ผู้อำนวยการฯตามที่ร้องขอทั้งในลักษณะงานประจำ และร้องขอพิเศษ • พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานให้มีทักษะงานขายและ/หรือการวิเคราะห์/ติดตามสภาวะตลาด/ตัวผลิตภัณฑ์/คู่แข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศงานขายอย่างมืออาชีพ • ร่วมเป็นแกนหลักในการพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง/ขีดความสามารถของบริษัทฯต่อช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ศึกษา/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงานพร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการส่วนทะเบียนทรัพย์สิน
แวดวงธุรกิจ Banking
เนื้อหางาน 1. ควบคุมและจัดทำรายงานการใช้งบประมาณประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Allocate Cost), รายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2. การบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน, ระบบข้อมูล, การติดทะเบียนทรัพย์สิน, ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำประกันภัย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการสาขา Store Manager
แวดวงธุรกิจ Stationary
เนื้อหางาน - วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ - ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ - จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อให้ไม่มีสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าค้างคงคลังและควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย และนโยบายการขาย - ควบคุมการจัดการบริเวณต่างๆในสาขา พื้นที่ขาย และคลังสินค้า ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน - ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต"
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant general affair manager
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Procurement Staff
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accountant
เงินเดือน Open to negotiate (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Finance and Accounting Manager
เงินเดือน 52,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Finance and Accounting staff
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร