ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 45,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ดูแลการดำเนินงาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน คีย์ข้อมูลลงในระบบ ERP : บัญชีเจ้าหนี้,การรับวัตถุดิบและจัดส่งสินค้า และข้อมูลธุรกรรมต่างๆ / ประสานงาน และรวบรวมใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจากผู้ขาย / ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และโลจิสติกส์เกี่ยวกับการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง / นับจำนวนสินค้าในสต็อกและเฝ้าตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังระหว่างจำนวนที่เป็นจริงและจำนวนทางทฤษฎี / วิเคราะห์เหตุผลของความคลาดเคลื่อนถ้าพบเจอ / สร้างมาตรฐานการควบคุมสินค้าคงคลัง (การบริหารจัดการคลังสินค้า,กระบวนการทำงานด้านสินค้าคงคลัง,กระบวนการตรวจสอบสินค้าคงคลัง)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT
แวดวงธุรกิจ การศึกษา
เนื้อหางาน วางแผน,ประสานงาน และ สร้างความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย เพื่อการป้องกันข้อมูล,ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ / ดำเนินการทำงานของ มาสเตอร์คอนโซลเพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และเพื่อประสานงานการเข้าสู่ระบบและใช้งานระบบเครือข่าย / ดำเนินกระบวนการเปิดและปิดระบบเครือข่ายประจำวัน และเก็บรักษาบันทึกการควบคุม / หารือร่วมกับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน / คอยตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายเพื่อกำหนดว่าจะต้องตั้งค่าส่วนใด และควรจะต้องเปลี่ยนแปลงส่วนใดในอนาคต
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร รามคำแหง  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการแผนกบริหารเครดิต
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน จัดการพนักงานและรายงานประสิทธิภาพการทำงานให้กับฝ่ายบริหาร / ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา / จัดการการเช่าซื้อที่จำเป็น / ประสานงานกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ / ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย) / ควบคุมการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเครดิต , วิเคราะห์ , วัดผล , บ่งชี้,ลดอัตราความเสี่ยงของผู้ขอเครดิตและให้คำแนะนำ / ดำเนินการตรวจสอบตามกฏข้อบังคับการตรวจสอบ / เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์เครดิต / ขึ้นตรงต่อผู้จัดการทั่วไป
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานบัญชี
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านบัญชีลูกหนี้ (การทำธุรกรรมต่างประเทศ,คาดการณ์เงินสดหมนุนเวียน เป็นต้น) / รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ขายชาวต่างประเทศ / ออกใบแจ้งหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและกระจายให้กับพาร์ทเนอร์ / ส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ให้กับ SAP อย่างถูกต้อง และตรงเวลา / ดำเนินการเก็บและควบคุมประจำวันทั้งในและต่างประเทศตรงตามระยะเวลาที่กำหนดหรือล่าช้าน้อยที่สุด / จัดเตรียมงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก / เน็ตติ้ง (การค้า , อัตราแลกเปลี่ยน , การทำธุรกรรม) / รับผิดชอบและติดตามใบแจ้งหนี้ขาเข้า / บันทึกการทำธุรกรรมลงใน SAP/R3 / ดูแลเอกสารต้นฉบับของลูกค้า (ในประเทศ,ต่างประเทศ) และ ผู้ค้า (ต่างประเทศ) / ส่งงบดุลบัญชีไปยังกลุ่มบริษัทลูกค้า / ดำเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูล ICT / จัดเตรียมรายละเอียดสำหรับการสรุปยอดบัญชีลูกหนี้รายสัปดาห์ / คาดการณ์การหมุนเวียนเงินสด,การโอนเงิน และการประสานงานด้านการกู้ยืม และการทำธุรกรรม DLC หรือ BE / จัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้ตรวจสอบบัญชี / หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางนา  
เงินเดือน 41,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
แวดวงธุรกิจ การศึกษา
เนื้อหางาน ช่วยเหลือการทำบัญชีเจ้าหนีและบัญชีลูกหนี้เพื่อการทำบันทึกทางบัญชี และงานทั่วไปอื่นที่ได้รับมอบหมาย / ช่วยเหลือด้านการออกใบแจ้งหนี้ และติดตามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง / ช่วยเหลือด้านการเก็บข้อมูลการไหลเข้าออกของเงินสดที่ถูกต้องเพื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ / จัดหาเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำบัญชี และตรวจสอบความถูกต้อง / จัดเตรียมเอกสารประกอบทางการเงินเพื่อเคลียร์การขอเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงานช่วงสิ้นเดือน / ช่วยเหลือด้านการตรวจสอบบัญชีธนาคาร , การออกใบกำกับภาษี , หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และ คอยอัพเดตเช็คล็อก / คอยช่วยเหลือด้านหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เพื่อการยื่น ภงด. 3 และ ภงด.53
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 43,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้ควบคุมบัญชี
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านการจัดเตรียมและการทบทวนรายงานเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตามบัญชีรายเดือน/ดำเนินการ และตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้,บัญชีลูกหนี้, บัญชีแยกประเภท และ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร / ทบทวนการออกใบกำกับภาษี,ใบเพิ่มหนี้,ใบลดหนี้ / ดูแลเอกสารเกี่ยวกับภาษีศุลการกรทั้งหมด สำหรับสินค้านำเข้าหรือส่งออก / หน้าที่อื่นๆตำที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ฯ  
เงินเดือน 40,000 - 43,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้างและการสัมภาษณ์งาน/ดูแลด้านบัญชีเงินเดือน โดยดูแลทั้งเรื่องภาษาเงินได้บุคคล,กองทุนประกันสังคม และ PND / จัดเตรียมรายงานการบริหารงานบุคคลตามการร้องขอของฝ่ายบริหาร หรือหน่วยงานรัฐ/รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ฯ  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการสินค้าคงคลัง
แวดวงธุรกิจ การกระจายสินค้า&ค้าปลีก
เนื้อหางาน ช่วยเหลือการจัดการสินค้าคงคลังให้กับลูกค้าขายส่ง/สร้างความมั่นใจว่าการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าขายส่งได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ/ช่วยเหลือฝ่ายควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบล็อตสินค้าปริมาณมากๆ/ประสานงานกับบริษัทระวางสินค้าหรือไปรษณีย์ต่างประเทศตามความจำเป็น/ขึ้นตรงต่อผู้จัดการสินค้าคงคลัง/หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้บริหารด้านธุรการ
แวดวงธุรกิจ การธนาคาร,การเงิน,การประกันภัย&ประกันชีวิต
เนื้อหางาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยส่วนบุคคลของผู้อำนวยการ หรือ CIO / จัดการบัญชีขั้นพื้นฐาน , เรื่องเงินสดเล็กๆน้อยๆ และ ดูแลสมุดคู่ฝาก / ช่วยเหลือด้านเอกสารการนำเสนอ / จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้กับแขกของบริษัท หรือ พนักงานชาวต่างชาติ / สั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน และดูแลการสั่งซื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ค่าโรงแรม , ค่ารถ , ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น / ติดตามการทำสัญญาทางธุรกิจ / ช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานอีเวนต์หรืองานสัมมนา / สร้าง และรักษา ฐานข้อมูลสัญญาทางธุรกิจ / ปฏิบัติงานด้านธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย/ จัดการงานประจำวันภายในสำนักงาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สีลม  
เงินเดือน 45,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานบัญชี
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีเช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม/จัดเตรียมเช็ค,สั่งจ่ายเช็ค,ออกใบหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,วอลเชอร์ เป็นต้น/จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และยอดเงินฝากอื่นๆ/จัดการงานธุรการ เช่น เรื่องวีซ่า,ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น/งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สีลม  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales N1-N2 (Can communicate in Business level)
เงินเดือน Up to 80,000 TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accounting & Administrator
เงินเดือน 35,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant (Security)
เงินเดือน 30 – 60 K TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 25 – 50 K TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Analyst (Solution Development)
เงินเดือน 60,000 – 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร