ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการส่วนผลิต
แวดวงธุรกิจ Industry Comapny
เนื้อหางาน 1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมการผลิต 3. บริหารความปลอดภัย 4. การจัดการทั่วไป - ระบบคุณภาพ, บริหารบุคลากร, การจัดทำงบประมาณ
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 75,000 - 950,000 (THB)
อาชีพ Procurement Manager (Japanese Speaking) - PMT
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน - To explore and manage customer's inquiry on product and service - To manage information to supplier and get their quotation - To Manage the price cost and profit - To Manange smooth operation of procurement transaction - To manage customer complaints and maintain customer satisfaction - To manage the risk of business and report to management - To analyze a monthly report of sales, expenses and profit and provide counter measure of improvement
สถานที่ตั้ง ปทุมธานี  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการบริหารลูกค้าโมเดิร์นเทรด
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน • ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกประเภท (Hypermarket, Super และ Convenience Store) • เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทร้านค้าย่อยฯพร้อมกำหนด KPIs เพื่อวัดผลที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี, รายไตรมาสและเดือน • ติดตาม/ดูแล/กำกับการปฏิบัติงานของ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารลูกค้าโมเดิร์นเทรด (KAA) ในแต่ละกลุ่มและทีมทั้งในส่วนของรายได้ (ยอดขาย) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยให้ลักษณะการปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ • ร่วมแก้ไขปัญหา (ถ้ามี), ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในระหว่างช่วงรอบเวลาทำงานเพื่อสร้างผลของงานให้บรรลุตามแผนงาน • ให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, ผลงานเชิงรูปธรรม) แก่ผู้อำนวยการฯตามที่ร้องขอทั้งในลักษณะงานประจำ และร้องขอพิเศษ • พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานให้มีทักษะงานขายและ/หรือการวิเคราะห์/ติดตามสภาวะตลาด/ตัวผลิตภัณฑ์/คู่แข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศงานขายอย่างมืออาชีพ • ร่วมเป็นแกนหลักในการพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง/ขีดความสามารถของบริษัทฯต่อช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ศึกษา/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงานพร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการส่วนทะเบียนทรัพย์สิน
แวดวงธุรกิจ Banking
เนื้อหางาน 1. ควบคุมและจัดทำรายงานการใช้งบประมาณประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Allocate Cost), รายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2. การบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน, ระบบข้อมูล, การติดทะเบียนทรัพย์สิน, ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำประกันภัย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการสาขา Store Manager
แวดวงธุรกิจ Stationary
เนื้อหางาน - วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ - ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ - จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อให้ไม่มีสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าค้างคงคลังและควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย และนโยบายการขาย - ควบคุมการจัดการบริเวณต่างๆในสาขา พื้นที่ขาย และคลังสินค้า ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน - ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต"
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการ
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. บริหารจัดการงานด้านบริการหลังการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ 2. บริหารจัดการงาน และบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบของทางบริษัท 3. ตรวจเยี่ยมลูกค้าภาคสนาม เพื่อทราบผลความพึงพอใจของงานด้านบริการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการแผนกอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
แวดวงธุรกิจ Business
เนื้อหางาน • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา • จัดทำแผนธุรกิจ และนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย • ประมาณการงบประมาณของโครงการ • ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ • เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย • นำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการขายโมเดิร์นเทรด
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน 1. วางเเผนกลยุทธ์การขายสำหรับโมเดิร์นเทรด 2. บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เเละเพิ่มยอดขายตามเป้าให้กับบริษัท 3. ประเมินเเละวางเเผนกลยุทธ์ในการขายสำหรับโมเดิร์นเทรด 4. หาเเนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายโมเดิร์นเทรด 5. ดูแลเเละรับผิดชอบ PA 6. ทำการฝึกอบรมเเละให้ความรู้เเก่พนักงานขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 80,000 (THB)
อาชีพ Sales Manager or Sales Senior Manager-Japanese speaking
แวดวงธุรกิจ Trading
เนื้อหางาน - Handled sales performance and marketing activity to ensure achievement of sales target and company profit objectives  Develop and implement strategies, policies, plans and procedures to achieve the efficient, effective and profitable marketing of product and sales target - Coordinate and monitor sales planning including the analysis of market opportunities and competitors or activities -Develop, maintain, implement and monitor sales and marketing analysis to apply for business strategy plan and determine sale potential and inventory requirement and monitor the preference of customers -Handled to prepare sales forecasts, budgets, sales program and update the report as monthly basic - Analysis sales / profit & loss of potential product to determine costing and pricing strategies  Develop and maintain effective business relationship with the company principal clients - Monitor efficient service to customers and handle all customers complaints with good result oriented
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 100,000 - 150,000 (THB)
อาชีพ Area Sales Manager
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1. ดูแลและพัฒนาตัวเลขขายของรถยนต์แต่ละจังหวัดในภาค (8-10 ดีเลอร์) ต่อคน 1.1 ภาคเหนือ 1.2 กรุงเทพและปริมณฑล 1.3 ภาคใต้และภาคตะวันตก 1.4 ภาคกลางและภาคตะวันออก 1.5 ภาคอีสานทั้งหมด 2. สรรหาและเปิดผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ 3. ดูแลวงเงินและยอดสั่งซื้อต่อเดือนของดีลเลอร์และประสานโรงงานเพื่อส่งมอบรถยนต์ให้ผู้แทนจำหน่าย 4. เข้าตรวจเยี่ยมผู้แทนจำหน่ายให้มีตัวเลขและภาพลักษณ์ที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้แทนจำหน่าย พร้อมเขียนใบรายงานและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเชี่ยวชาญ 5. เข้าสำรวจพื้นที่/วิจัย/วิเคราะห์/สภาพตลาดรถยนต์รวมถึงวิเคราะห์คู่แข่งในแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขาย 6. ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อช่วยเหลือการทำกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละจังหวัดที่ดูแล
สถานที่ตั้ง นนทบุรี  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Business Planning Coordinator (Japanese speaking)
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Legal Officer
เงินเดือน 28,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant
เงินเดือน 30,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Digital marketing sales executive
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร