4 แนวทางจัดการบุคลากรใน Digital Transformation

2021/01/26
Category:Business

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย Harvard Business Review พบว่ามีหลายบริษัทต้องการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายใน หรือที่เรียกว่า Digital Transformation แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ นั่นเพราะองค์กรได้ข้ามขั้นตอนที่สำคัญอย่างการเปลี่ยนมุมมองความคิดของบุคลากรภายในและมุ่งไปให้ความสำคัญกับการเปลี่นแปลงด้านดิจิทัล โดยการทำ Digital Transformation มีจุดมุ่งหมายหลักคือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายHR ตลอดจนผู้บริหารสามารถเตรียมและจัดการบุคลากรให้พร้อมกับ Digital Transformation ภายในองค์กรได้ ด้วยแนวทางทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 


1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีใหม่ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสร้างความท้าทายเป็นอย่างมากให้กับฝ่าย HR ในการจัดการบุคลากร ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะตัวของเทคโนโลยีพื้นฐานเดิมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เช่น HR Chatbot, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) ซึ่งบุคลากรต้องวิเคราะห์หาจุดสมดุลระหว่างการนำเทคโนโลยีทั้งสองประเภทมาใช้ในองค์กรให้ได้อย่างเหมาะสม 


แนวทางข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มุ่งความสนใจไปที่การวางแผนความสามารถของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งประเด็นที่บุคลากรควรตระหนักได้นั้นมีทั้งหมด 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่

 (1) เทคโนโลยีใด ก็ตามที่องค์กรนำเข้ามาใช้นั้น แท้จริงแล้วจะช่วยสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานได้อย่างไร

 (2) เมื่อปรับใช้แล้ว จะเข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างไร 


เพื่ออธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติม องค์กรส่วนใหญ่ที่อยู่มานานมักจะมีเทคโนโลยีดั้งเดิมก่อนอยู่แล้ว ซึ่งยากต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะส่วนมากอาจะติดปัญหาหนี้ทางเทคนิค (Technical debt) ที่องค์กรได้ลงทุนทั้งเวลาและเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ภาคธุรกิจ หากองค์กรต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมนี้ อาจจะก่อให้เกิดผลที่ตามมาเชิงลบได้ เนื่องจากรูปแบบของเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยนั้นสอดคคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของคนแต่ละรุ่น และมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นทาง HR ควรหาวิธีช่วยให้บุคลากรสามารถประสานงานกัน เพื่อสร้างสมดุลของเทคโนโลยีต่างๆ และจัดการหนี้ทางเทคนิคดังกล่าว โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและสัญชาตญาณด้านกลุยทธ์ที่ดี2. บุคลากรเข้าใจข้อมูลชุดเดียวกัน

ความสำเร็จของ Digital Transformation จะเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรทุกคนได้รับข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อมูลที่ตรงกัน (Data literacy) เพราะข้อมูลถือเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจและประเมินผลการทำงานต่าง ขององค์กร โดยผ่านเครื่องมือวัดผล เช่น ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่วัดจากข้อมูลของลูกค้า (KPI) หรือ การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ดังนั้นองค์กรจึงไม่ควรนำข้อมูลชุดหนึ่งไปรวมไว้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับชุดข้อมูลเป็นเรื่อง ไป เพื่อเกิดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ในยุคนี้ที่สังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีประเภทใหม่ของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างแน่ชัด (Unstructured data) เกิดขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น รูปภาพจากคนขับซึ่งให้มาเป็นรูปสภาพรถที่เกิดความเสียหาย เป็นต้น รวมทั้งองค์กรต้องเข้าใจกลยุทธ์การจัดการกับข้อมูลที่มีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ (proprietary data) และจำนวนมหาศาลของข้อมูลนอกองค์กร ถ้าแต่ละฝ่ายได้รับชุดข้อมูลไม่ตรงกันแม้แต่เพียงนิดเดียวก็จะทำให้องค์กรต้องเผชิญผลลัพธ์ใน Digital transformation ที่ไม่น่าพึงประสงค์ เนื่องจากหากชุดข้อมูลหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ย่อมส่งผลต่ออีกชุดข้อมูลหนึ่งด้วยเสมอ  3. บุคลากรมีวิธีคิดแบบต้นจนจบ (End-to-end mindset)

กระบวนการคิดแบบต้นจนจบหรือ End-to-end mindset เกิดจากการฝึกอบรมให้บุคคลากรมีความสามารถในการทำความเข้าใจและมองเห็นภาพรวมการทำงานของชุดข้อมูลหนึ่งได้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลความพร้อมของบุคลากรในองค์กร สามารถจัดการอบรมหรือเทรนนิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัลใหม่ ที่สามารถพัฒนาศักยาภาพการทำงานของบุคลากร ทำให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด หากบุคลากรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดแบบ end-to-end ก็จะส่งผลให้ Digital Transformation ขององค์กรประสบความสำเร็จ 4. การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของบุคลากร

แผนการนี้อาศัยบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ 

(1) ความเป็นผู้นำ 

(2) การทำงานเป็นทีมได้ 

(3) ความกล้า 

(4) ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อที่จะสามารถะมอบหมายงานและให้ความรู้กับบุคลากรอื่น ในองค์กรเกี่ยวกับความสำคัญและจุดประสงค์ของการทำ Digital transformation ที่ทำให้บุคลากรต้องปรับมุมมองและวิธีการทำงานเฉพาะของตัวเองสู่กับภาพการทำงานเดียวกันให้ได้ 


ซึ่งทาง Harvard Business Review ได้ให้ความเห็นว่า บุคลากรแต่ละคนมีกระบวนการทางความคิดเป็นของตัวเองและมีความแตกต่างกันทำให้ Digital transformation นั้นกลายเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรนั้นเผชิญอยู่ และอย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลนั้นได้พัฒนาศักยภาพในทุกวัน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในหลาย อุตสาหกรรม ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรีบที่จะเตรียมพร้อมบุคคลากรและองค์กรให้ปรับตัวเข้ากับการมาถึงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในเร็ว นี้ 


หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อเราได้ทาง

อีเมล info@pasona.co.th 

โทร 02 108 1250