จับตา 5 HR เทรนด์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนทำงานในปี 2021

2021/01/19
Category:Business

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดในช่วงปีที่ผ่านมา รวมไปถึงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ก็ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างเป็นวงกว้าง ทำให้คนทำงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศทางตลาดแรงงานโลกอยู่เสมอ ในวันนี้เราได้รวบรวม 5 เทรนด์ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่าย HR ควรหันมาให้ความสำคัญในปี 2021 เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคต 


1. รับมือกับระบบเศรษฐกิจที่มีการทำงานเป็นครั้งคราว (Gig Economy)

Gig Ecomony ก็คือระบบเศรษฐกิจที่รองรับการทำงานของผู้คนที่ทำงานอิสระอย่าง  Freelance  นั่นเอง โดย  Gig worker คือคนทำงานอิสระบนแพลทฟอร์มออนไลน์ที่จะรับจ้างงานตามสายงานเป็นครั้งคราว เพราะการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New normal ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานยุคนี้ให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วมากขึ้น จนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เต็มไปด้วยการทำงานชั่วคราวของพนักงาน อย่าง  Part Time หรือ Freelance  และจากรายงานของ Intuit ฉบับ 2020 พบว่า 40% ของจำนวนพนักงานในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มหันมาเป็น gig worker ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ควรศึกษาเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


2. การสร้างประโยชน์ยุคใหม่เพื่อรักษาพนักงาน (Employee Retention) 

เมื่อในหลายปีที่ผ่านมาองค์กรจำนวนไม่น้อยได้มุ่งเน้นที่จะรักษาความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ให้ความรู้และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อดึงดูดให้พนักงานอยากเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากประกันสุขภาพที่พวกเขาจะได้รับ องค์กรสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากสุขภาพกาย อย่างการให้คำแนะนำและดูแลถึงสุขภาพจิตใจของบุคลากรในองค์กร การใช้บอทหรือ  AI (Artificial Intelligence)ในการให้คำปรึกษาทางด้านสภาพจิตใจ อย่างในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ทำประกันสุขภาพให้พนักงานโดยเพิ่มสวัสดิการใหม่คือได้รับวัคซีนโควิดและสามารถเลือกวัคซีนของบริษัทที่มีผลรับรองว่าประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรและบริษัทคู่ค้า ซึ่งนโยบายซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบรรยากาศการทำงานในยุคใหม่


3. การประยุกต์ AI และ VR ในทีม HRปัจจุบันมีเทคโนโลยีขั้นสูงเกิดขึ้นมากมายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรนำมาใช้ในการจัดการบุคลากรภายในองค์กรสิ่งแรกคือการประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered tools) มาใช้ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรมาทำงานที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการค้นหา(sourcing) อีกทั้งยังนำมาใช้ในการประเมิน(assessment) และการคัดกรอง เพื่อเฟ้นหาทักษะที่องค์กรกำลังมองหาในผู้สมัคร เทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่งคือการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงอย่าง Virtual reality หรือ VR ที่เรารู้จักกันดี โดยช่วยในเรื่องการฝึกอบรมพนักงาน (training) และการเตรียมความพร้อมให้การทำงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือสภาวะความตึงเครียดสูง (onboarding) ซึ่ง VR เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถควบคุมการนำเสนอภาพบรรยากาศขององค์กรสู่สายตาของพนักงานใหม่ได้ 


4. HR chatbot กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ

 อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าหลายองค์กรได้ใช้ HR chatbot เข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสภาพจิตใจของบุคลากรในองค์กร นอกเหนือจากนี้  HR Chatbot ยังมีความสามารถอื่น อีกมากมายที่เป็นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยี หลายสายงานก็ได้นำ Data analysis  หรือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  ซึ่งสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคลและยิ่งมีการใช้นโยบาย work from home  HR chatbot ก็เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ฝ่าย HR  สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลข่าวสารกับพนักงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  HR chatbot สามารถให้คำตอบหรือคำแนะนำกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขององค์กรจากบทสนทนา


5. เพิ่มโอกาสการเติบโตแบบ ONA 

นอกจากการทำประโยชน์ให้แก่ลูกค้าแล้วนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีความสามารถในการวิเคราะห์สร้างเครือข่ายระดับองค์กร (Organizational network analysis : ONA) เพื่อเสริมรากฐานความมั่นคงของโครงสร้างการทำงานภายในองค์กรให้มีการจัดการอย่างมีระบบระเบียบ โดยที่ HR สามารถทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของพนักงานแต่ละคน (insight) ตลอดจนถึงการตัดสินใจสำคัญภายในองค์กรเพื่อที่มอบหมายหน้าที่และงานสำคัญต่าง   ได้อย่างเหมาะสม เช่น การติดตามประวัติข้อมูล (tracking) ในกล่องจดหมายอีเมล ปฏิทิน และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นคือสามารถทราบถึงกระบวนการทำงานและการประสานงานของแต่ละฝ่ายได้อีกด้วย 


หากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์สำคัญ HR ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคนภายในองค์กร สามารถติดต่อเราได้ทาง

อีเมล info@pasona.co.th 

โทร 02 108 1250