ทักษะที่ควรมีในปี 2021

2020/12/24
Category:Business

โลกการทำงานในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน ทักษะด้านความรู้ และวิชาชีพ (hard skills) นั้นเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และไม่แน่นอน The World Economics Forum ในปี 2020 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ THE JOBS OF TOMORROW  หรือการทำงานในอนาคตไว้ว่า ตามที่เราทราบกันดีว่าในปี 2020 เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เรียกได้ว่าเป็น double-disruption สำหรับคนทำงานเลยทีเดียว (หมายความว่าคนทำงานได้รับผลกระทบทั้ง 2 ทาง คือ จากการระบาดของโรค และการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยี) ทาง The World Economics Forum ได้ทำนายไว้ว่าจะมีงานที่ถูกทดแทนและหายไปกว่า 85 ล้านงานภายในเวลา 5 ปีนี้ เหตุผลหลัก จะมาจากการเติบโตของเทคโนโลยี ในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ โลกการทำงานจะแบ่งเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่งจะเป็นมนุษย์และอีกครึ่งเป็นเครื่องจักร แต่ข่าวดีก็คือการปฏิวัติทางดิจิทัลกลับช่วยสร้างงานใหม่มากกว่า 97 ล้านงาน ซึ่งงานในอนาคตที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกยุคดิจิทัลและจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เครื่องจักรกล และอัลกอริทึม (algorithm) สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับอาชีพและงานในอนาคตก็คือ ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ ที่คนทำงานควรทำความรู้จักไว้ตั้งแต่ตอนนี้


ทักษะที่จำเป็นในอนาคต

จากที่ได้เกริ่นไปข้างต้นว่าจะมีอาชีพและงานใหม่ เกิดขึ้นมากมายในอนาคต อาชีพที่มาแรง คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพโดยเฉพาะ (hard skills) เช่น อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ (Data analyst and scientist) ตามด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI and learning specialist), ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data (Big data specialist) นักการตลาดและวางแผนดิจิทัล (Digital marketing and strategy specialist) ซึ่งอาชีพเหล่านี้ต้องใช้ทักษะทางวิชาชีพและความรู้เฉพาะทาง 


แต่นอกเหนือทักษะอย่าง hard skills เราก็สามารถเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้โดยการเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมหรือ soft skills ได้เช่นกัน ซึ่งก็เป็นทักษะจำเป็นที่พวกเราอาจะมองข้าม หรือไม่เห็นว่าสำคัญ แต่อันที่จริงกลับเป็นทักษะที่จำเป็นและทุกคนควรมีสำหรับการทำงานในอนาคต ทักษะดังกล่าวจะเกี่ยวกับการจัดการทางอารมณ์ ความคิด และคน ในปัจจุบันทักษะในกลุ่ม soft skill มีสำคัญมากต่อชีวิตการทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ยิ่งเราเรียนรู้ทักษะเหล่านี้มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเพิ่มความพร้อมให้กับตัวเองสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตได้ดีขึ้น และแน่นอนเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ทักษะ soft skills ก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในอีกงานวิจัยนึงของ The World Economics Forum ก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น (essential skills) สำหรับปี 2021-2022 ซึ่งล้วนเป็นทักษะด้านอารมณ์และสังคม  (soft skills) 


ทักษะด้านอารมณ์และสังคม

เราขอยกทักษะ Soft skills ที่น่าสนใจและจำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับอาชีพในอนาคตที่ โดยมี 10 ทักษะดังนี้

1. การคิดสังเคราะห์และนวัตกรรม (analytical thinking and innovation),

2. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (complex problem-solving ),

3. การคิดเชิงวิพากษ์และวิเคราะห์ (critical thinking and analysis),

4. การเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การเรียนรู้ (active learning and learning strategies),

5. ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นต้นแบบและคิดริเริ่ม (creativity, originality and initiative),

6. การออกแบบเทคโนโลยีและเขียนโปรแกรม (technology design and programming),

7. ความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่อสังคม (leadership and social influence),

8. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence),

9. การมีเหตุผลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา (reasoning, problem-solving and ideation)

10.   การประเมินและวิเคราะห์ระบบ (systems analysis and evaluation)


ซึ่งทักษะที่ได้กล่าวมาเหล่านี้ได้รบรวมทั้งทักษะที่เคยถูกกล่าวถึงกันอย่างเคยชินในอดีตและทักษะใหม่ ที่ไม่คุ้นหูกันมาก่อนด้วย


ทักษะการเรียนรู้เชิงรุกนั้นได้กลายมาเป็นทักษะสำคัญมากกว่าแต่ก่อนมาก เพราะไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต การเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยไม่อาจปฏิเสธได้ นอกจากนี้ยังมีทักษะมากมายที่น่าสนใจควรค่าต่อการเรียนรู้อย่างอีก เช่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (complex problem-solving), ความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่อสังคม (leadership and social influence) การมีเหตุผลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา (reasoning, problem-solving and ideation) ทักษะเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่จำเป็นโดยตลอดไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต 


หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทักษะต่าง ที่จำเป็น สามารถติดต่อปรึกษา Pasona Thailand ได้ทางลิงก์นี้ค่ะ