HR กับการบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร

2020/11/18
Category:Business

กระแสความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความแตกต่าง เป็นสิ่งที่คนในสังคมเริ่มตระหนักรู้และหันมาให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากในสังคมโลกในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้นและมีความเป็นพหุนิยมมากขึ้น มีความหลากหลายทั้งทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ และอายุ หลายองค์กรเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน เพราะในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะในสังคมหรือที่ทำงาน ทุกคนต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างสมดุล ต้องสนับสนุน เชื่อมั่นและเคารพซึ่งกันและกัน และเมื่อสภาพแวดล้อมและสังคมการทำงานดีแล้วก็จะทำให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเช่นกัน 


การส่งเสริมการยอมรับทางความหลากหลายและการอยู่รวมกันโดยทำให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ในองค์กรตั้งแต่การรับสมัครพนักงาน คัดเลือกแคนดิเดตไปจนถึงนโยบายต่อพนักงานทุกคนถือเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)  ที่ต้องเข้ามาช่วยองค์กรลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้แก่พนักงานทุกคน โดย เรามีเครื่องมือสำหรับฝ่าย HR ในการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้ปราศจากความเหลื่อมล้ำและการเลือกปฏิบัติ 


Recruitment tools เพื่อการรับสมัครงานที่เป็นธรรม

เครื่องมือในการรับสมัครพนักงานโดยโปรแกรมประเภทนี้จะรวบรวมข้อมูลผู้สมัครที่มีโปรไฟล์ต่างกัน และมีความหลากหลาย ทางโปรแกรมจะสามารถนำข้อมูลของผู้สมัครมาเปรียบเทียบเพื่อหาแคนดิเดตที่ดีที่สุด โดยจะวัดจากความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะต่าง โดยไม่นำปัจจัยอื่น เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุมาเป็นตัวคัดกรอง การใช้โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามทักษะและความสามารถ ไม่มีอคติเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ และทำให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นในการรับสมัคร ด้วยเหตุผลนี้เอง โปรแกรมประเภทดังกล่าวอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ HR ที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลาย


แบบประเมิน 360 องศา ที่ทำให้การรับฟังพนักงานเป็นกลางมากขึ้น

แบบทดสอบนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลและความหลากหลาย ถึงแม้ในหลาย องค์กรจะมีการออกนโยบายสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมกันมากขึ้น แต่ในบางครั้งการเลือกปฏิบัติก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างในสถานที่ทำงาน แบบประเมิน 360 องศา (360  degree evaluation) จะเป็นการประเมินรอบด้านทำให้ทราบถึงความคิดและทัศนคติที่แท้จริงของพนักงานบริษัท ในการประเมินบุคคล หนึ่ง หากเราดูจากผลประเมินจากเพียงคนเดียวก็อาจจะมีความโน้มเอียงและการเลือกปฏิบัติได้ แต่หากวัดจากผลประเมินของหลากหลายบุคคลรอบ ตัวก็จะทำให้ทราบถึงการทำงานของพนักงานคนนั้น ได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้นและลดอคติลง เพราะผู้ที่เข้ามาประเมินพนักงานนั้น จะมีทั้งคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิด และไม่ใกล้ชิดไปพร้อม กัน และสามารถจะมีตำแหน่งที่แตกต่าง หน้าที่ที่แต่งต่างกันจึงมีความเป็นกลาง และอาจมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 360 องศานี้ยังทำให้ทราบถึงความคิดทัศคติของพนักงานในบริษัทในมิติของของความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติอีกด้วย


การที่องค์กรเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันจะส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างสนับสนุนซึ่งกันและกันและเติบโตไปได้ด้วยดี อีกทั้งความหลากหลายในสถานที่ทำงานจะเป็นสิ่งดีอย่างมากต่อองค์กรเพราะองค์กรจะได้รับความคิดที่แตกต่างและแปลกใหม่จากกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มเพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไของค์กรในภายภาคหน้า


สำหรับคำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคล ติดต่อ Pasona Thailand ได้ที่

โทร 02 105 1205

อีเมล์ info@pasona.co.th