ระบบอาวุโสในองค์กร และแบบประเมิน 360 องศา 

2020/10/27
Category:Business

วัฒนธรรมสังคมในบางประเทศได้ปลูกฝังให้คนในสังคมให้ความสำคัญกับมารยาทและพฤติกรรมอยู่พอสมควร กล่าวคือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน และเพราะเหตุนี้ ทำให้เราสามารถพบระบบอาวุโส (Seniority System) อยู่เสมอ  ในหลากหลายองค์กรในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งระบบอาวุโสนี้เองได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อวัฒนธรรมองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและบริหารองค์กรหรือการทำงานของพนักงานในองค์กรเอง


ในยุค Digital Disruptive ที่เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวไกลและรวดเร็ว ทำให้มีความหลากหลายของศาสตร์ต่าง  ให้ได้เรียนรู้ นอกจากบุคลากรที่ต้องพัฒนาแล้ว ตัวผู้บริการหรือพนักวานอาวุโสก็ควรจะได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองเช่นกัน เพื่อให้เท่าทันกับยุคปัจจุบัน หากแต่การที่จะประเมินผู้บริหารอาวุโสนั้นทำได้ยาก ในสังคมที่ยึดหลักระบบอาวุโสในการบริหารองค์กร เราจึงขอนำเสนอ แบบประเมินผล 360 องศา สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อนำมาใช้ประเมินบุคลากรระดับอาวุโส 


ระบบอาวุโสที่อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อองค์กร

การเคารพผู้อาวุโสกว่านั้นถือเป็นมารยาทอันดีงามและพึงปฏิบัติ แต่ในบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดผลเสียในการพัฒนาองค์กรและการทำงานของบุคลากร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคณะผู้บริหารเช่นกันว่าพร้อมที่จะรับฟังและเคารพเสียงของคนรุ่นใหม่มากน้อยเพียงใด หากยึดถือระบบอาวุโสมากเกินไปก็อาจจะเป็นการสร้างอุปสรรคการพัฒนาขององค์กรได้ เพราะระบบดังกล่าวมักไม่เอื้อหรือเปิดโอกาสให้ผู้ที่อายุน้อยกว่า มีอายุงานน้อยกว่า หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งงานที่เล็กกว่า สามารถแสดงความเห็น แนะนำหรือติชมการทำงานผู้ที่อาวุโสกว่าได้อย่างเปิดเผย ทำให้องค์กรอาจสูญเสียข้อเสนอแนะดี  ไอเดียใหม่  และผลงานก็อาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ท้ายที่สุดระบบก็อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงนั้นหมดไฟในการทำงานไป ในทางกลับกันหากผู้นำขององค์กรพร้อมเปิดใจยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่คำนึงถึงอายุ อายุงาน หรือตำแหน่งแล้วละก็ จะทำให้มีไอเดียที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาขององค์กรได้ในเวลาต่อมา


แสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมิน

แบบประเมิน 360 องศา หรือ 360-degree evaluation test เป็นแบบประเมินผลของพนักงานของบริษัทที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นผู้ดูแล แบบประเมินนี้ใช้ได้ตั้งแต่บุคลากรทั่วไปจนถึงระดับพนักงานอาวุโส หรือในบางครั้งก็สามารถใช้กับระดับผู้บริหารได้เช่นกัน โดยผู้ถูกประเมินจะได้รับการประเมินโดยผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง  อย่างผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก บุคคลจากแผนกอื่นที่เคยร่วมงาน ความพิเศษและข้อดีของแบบประเมินผล 360 องศานี้จะอยู่ที่การเป็นแบบประเมินไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินผลให้ผู้ถูกประเมินทราบ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรที่ยึดถือระบบอาวุโสสามารถวิจารณ์การทำงานของหัวหน้าหรือผู้บริหารอาวุโสได้อย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างความไม่พอใจให้แก่หัวหน้าหรือผู้ร่วมงานหรือไม่


จุดประสงค์ของแบบประเมิน 360 องศา

การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินศักยภาพของพนักงานแบบรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพนักงาน โดยจะลงรายละเอียดไปถึงวิธีการทำงานของพนักงานว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร มีความร่วมมือหรือเป็นทีมเวิร์คกับคนในทีมของตนหรือไม่ การทำงานนั้นได้ทำตามระเบียบวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทราบถึงกระบวนการต่าง  ก่อนที่งานจะสำเร็จ และด้วยความพิเศษของแบบประเมินนี้จึงทำให้ทราบได้ถึงการบริหาร แจกจ่ายงานของหัวหน้างานว่าความจริงแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรจากบุคลาการในแผนก บวกกับการที่พนักงานสามารถพูดถึงการทำงานของหัวหน้าหรือผู้อาวุโสกว่าได้อย่างเปิดเผย หัวหน้าหรือผู้บริหารก็จะได้รับความคิดเห็นในการทำงาน ไอเดียใหม่  หรือรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงในการทำงานที่ตนไม่เคยทราบมาก่อนและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและองค์กรได้


เมื่อสังคมภายนอกเปลี่ยนไป ผู้บริหารองค์กรก็ควรปรับตัวและพัฒนาตนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน และในการทำงานที่มีความหลากหลายทั้งชนชาติ ภาษา และอายุ การได้รับรู้ความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายและแปลกใหม่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้เราหันกลับมาย้อนดูตนเอง ได้ทราบถึงปัญหาต่าง  ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และสามารถแก้ไขได้ถูกจุด เมื่อผู้บริหารหรือผู้อาวุโสยอมรับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ องค์กรก็จะมีแนวคิดในการพัฒนาที่หลากหลายและเท่าทันโลกมากขึ้น


หากท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประเมิน 360 องศา สามารถติดต่อเราได้ที่ 

อีเมล info@pasona.co.th

โทร 02 108 1250 

หรือผ่านลิงก์นี้