HR TECH - ตอบโจทย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

2020/10/19
Category:Business

การทำงานของฝ่าย HR (Human resources) หรือทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นงานด้าน  People Management ทำให้ฝ่าย HR ต้องจัดการกับความหลากหลายของมนุษย์ ดูแลรายละเอียดต่าง มากมาย พร้อมทั้งยังต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และในยุค information age ทำให้ฝ่าย HR ต้องจัดการกับข้อมูลหรือ Data จำนวนมหาศาลมากกว่าที่เคย ในวันนี้เราจึงมาแนะนำ HR Tech หรือ เครื่องมือดิจิทัลด้าน HR ที่สามารถช่วยจัดการทรัพยากรบุคคล ช่วยแบ่งเบาภาระงานและช่วยพัฒนาการทำงานของฝ่าย HR  ให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดได้ 


Career network platform 

ในด่านแรกของการทำงานของ HRต้องเจอกับด่านการรับสมัครงาน เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สร้าง career network platform มากมาย ทำให้องค์กรต่าง สามารถรับสมัครพนักงานผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์อย่างบนเว็บไซต์ต่าง หรือบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและได้รับใบสมัครจำนวนมาก ในบางแพลทฟอร์มยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานนอกเหนือจากประวัติส่วนตัวที่ผู้สมัครงานส่งให้ ทำให้ฝ่าย HR สามารถรู้จักถึงตัวตนของผู้สมัครมากขึ้น และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย HR ในการพิจารณาผู้สมัครงาน  มากไปกว่านั้นนี่เปิดโอกาสให้ฝ่าย HR ค้นหาและเข้าถึงบุคคลที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น นอกจากนี้ข้อมูลต่าง ที่ได้รับ ยังมาในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัลทำให้ง่ายต่อการเก็บและจัดระบบข้อมูลต่าง  


Recruitment Tool หรือโปรแกรมช่วยในการจ้างงาน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทต่าง หันมาประกาศรับสมัครงานตามเว็บไซต์สมัครงาน ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือในกลุ่มออนไลน์ ทำให้ผู้สมัครงานสารถเข้าถึงการสมัครงานได้สะดวกขึ้นกว่าที่เคยและส่งใบสมัครงานให้บริษัทต่าง ง่ายขึ้นกว่าในอดีต  ส่งผลให้ฝ่ายHR ได้รับใบสมัครจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะจากเว็บไซต์ จากสื่อสังคมออนไลน์และจากช่องทางอีเมล์ ซึ่งทำให้ต้องจัดการกับใบสมัครและข้อมูลจำนวนมหาศาล Recruitment Tool (โปรแกรมระบบช่วยในการจ้างงานจะสามารถช่วยรวบรวมข้อมูลจากแพลทฟอร์มต่าง  ไว้ในที่เดียว  ช่วยให้เก็บข้อมูลได้สะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบฐานข้อมูลจากหลากหลายแพลทฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบสามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านประสบการณ์ การศึกษา ความสามารถพิเศษ ความสามารถด้านภาษา ทักษะ ฯลฯ ตามที่ทาง HR จะกำหนด ทำให้ฝ่าย HR และองค์กร ประหยัดพลังงาน เวลา และทรัพยากรของตนเพื่อหาคนที่ใช่สำหรับตำแหน่งต่าง ได้


Recruitment Bots 

หลังจากผ่านที่ได้มีการคัดกรองแคนดิเดท (ผู้สมัครงาน) ต่าง ที่ได้ยื่นใบสมัครงาน ฝ่าย HR ก็จะประเมินระดับความสามารถ ความเหมาะสมของผู้เข้าสมัครตามประวัติส่วนตัวหรือประสบการณ์ ในบางบริษัทมีการใช้ Recruitment Bots ที่ช่วยให้ผู้สมัครงานได้โอกาสพิจารณากับอย่างเท่าเทียมโดยปราศจาก Discrimination หรือการเลือกปฏิบัติทางชนชั้น เพศ หรืออายุ โดยRecruitment Bots อาจมาในรูปแบบของแบบประเมินหรือเกมและจะใช้ AI (Artificial Intelligence) ในการทำงานทำให้ได้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกของบุคคลนั้น ซึ่งผลดังกล่าวจะบอกว่าตัวของผู้ทำแบบทดสอบหรือเล่นเกมนั้นมีลักษณะบุคลิกอย่างไร ทั้งเรื่องการตัดสินใจ การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือความจดจ่อในการทำงาน และผลดังกล่าวจะช่วยองค์กรต่าง ในการตัดสินใจและเลือกสรรพนักงานที่มีความคล้ายคลึงหรือเหมาะกับองค์กรของตนและสามารถนำมาใช้พัฒนาบุคลากรในองค์กรได้ 


แบบประเมินผล 360 องศา

นอกจากการรับสมัครพนักงานและจัดการข้อมูลต่าง อีกหน้าที่ของฝ่าย HR ที่สำคัญคือพัฒนาศักยภาพของพนักงานและประสิทธิภาพขององค์กรอยู่เสมอ แบบการประเมิน 360 องศาจะช่วยทำให้องค์กรได้รับรู้ถึงระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงปัญหาและศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ และยังเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กรเองด้วย 


และนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของ HR Tech  ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่าย HR มากขึ้น เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานในยุค Digital disruption เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน องค์กรต่าง ก็ควรพัฒนาเช่นกันให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน หลากหลายองค์กรได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้แทนการทำงานวิธีแบบดั้งเดิม เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และครอบคลุมมากขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลมากขึ้น 


ทั้งนี้หากองค์กรของท่านสนใจในระบบ Recruitment Tool หรือ แบบประเมินผล 360 องศา สามารถติดต่อ Pasona Thailand มาได้ที่ 

อีเมล info@pasona.co.th

โทร 02 108 1250

หรือผ่านลิงก์นี้